"Bocheńska Dwójka"

logo dwojka1

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży.
  2. Prowadzenie działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia.
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów.
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup dyskryminowanych.
  7. Działalność promująca krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
  8. Aktywizacja osób niepełnosprawnych. Wspieranie dzieci z ubogich rodzin.  

logo dwojkaStowarzyszenie „Bocheńska Dwójka” powstało w 2010 roku z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli uczących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni. Jego członkami są nauczyciele, pracownicy administracji oraz rodzice uczniów.

 

Stowarzyszenie w istotny sposób włącza się w nurt życia szkoły oraz przygotowanie szkolnej młodzieży do prezentowania w przyszłości społecznych i patriotycznych postaw. Czynnie wspiera młodzież szkolną oraz grono pedagogiczne w organizacji szeregu uroczystości związanych z chlubnymi wydarzeniami historii Polski. Organizuje akcje charytatywne, promuje postawy zdrowego stylu życia, uczy ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu oraz otwartości na potrzeby drugiego człowieka.