Dyrekcja szkoły
Dyrektor szkoły
mgr Zbigniew Solak

Z-ca dyrektora
mgr Marta Gawęda