Wizja szkoły


Jesteśmy szkołą:

- dającą wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszej nauki w gimnazjum oraz dobrego funkcjonowania w społeczeństwie;
- pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów;
- prowadzącą szeroki zakres działań pozalekcyjnych ( zespół muzyczny, zajęcia sportowe, kólko plastyczne,kółko informatyczne, kółko teatralne, Koło Małych Ekologów), dzięki którym nasi uczniowie zdobędą wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia;
- wspierajcą ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkołą, między społecznością lokalną a szkołą;
- zapewniającą wszystkim uczniom równość szans,sprawiedliwe, życzliwe,uwzględniające możliwości dziecka traktowanie;
- bezpieczną - wolną od przemocy, narkotyków, alkoholu;
- podtrzymującą tradycje regionalne:
* zespół taneczny "Mali Bochnianie";
* kultywowanie zwyczajów związanych z naszym miastem;
* spotkania z lokalnymi twórcami;
* poznanie historii, kultury i walorów Ziemi Bocheńskiej;
* przybliżenie młodzieży postaci patrona szkoły Kazimierza Brodzińskiego;
- prowadzącą wymianę młodzieży ze szkołą w Keżmarku(Słowacja), dzięki której uczniowie nawiązują przyjaźnie , poznają warunki życia i nauki swoich rówieśników;
- dostosowaną do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych bez barier architektonicznych, co pozwoli tym uczniom włączyć się w życie społeczności szkolnej, a pozostałych uczniów nauczyć obcowania z dziećmi niepełnosprawnymi;
- dbającą o zdrowie, właściwy rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny ucznia (zieleni w szkole i wokół niej - planty, dobra baza sportowa, wycieczki itp.)
- zwracającą uwagę na:
* systematyczne podwyższanie kwalifikacji nauczycieli;
* tworzenie klas mniej liczebnych co pozwala nauczycielowi na indywidualną pracę z każdym dzieckiem;
* systematyczne uzupełnianie pomocy naukowych.