Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/pspn2ikbrodzinskiego

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 146480078

E-mail: sp2-bochnia@wp.pl

Adres: ul. Oracka 6, 32-700 Bochnia

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-12-18

Na podstawie analizy stanu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Daniel Widło
e-mail: sp2-bochnia@wp.pl
Telefon: 146480078

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek położony jest w centrum miasta przy ul. Orackiej, około 600 m od Rynku. Obiekt  został oddany do użytkowania w 1978 r.,  część została wyremontowana w 2010 r. (dach nad pomieszczeniami szatni i świetlicy), instalacja elektryczna wymieniona i dostosowana do współczesnych wymogów w trzech etapach (2012, 2014 i 2016 r.). Otoczenie szkoły, w tym kompleks sportowy wykonany w ramach inwestycji prowadzonej przez UM w Bochni (2019/2020), przekazane do użytkowania we wrześniu 2020 r. Wejście do budynku usytuowane jest od strony alei dojazdowej prowadzącej od strony ul. T. Czackiego,  wraz z chodnikiem wzdłuż ogrodzenia obiektu szkolnego. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, posiada dojazd z kostki brukowej umożliwiającej dojazd do wejścia głównego obiektu, którą osoby na wózkach inwalidzkich mogą przemieszczać się. Do środka budynku prowadzą schody czterostopniowe oraz dwuskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania z pochylni wraz z barierami, wykonanej w 2017 r. W przedsionku za drzwiami wejściowymi po prawej stronie znajduje się pomieszczenie szatni czynne w godzinach pracy (7:00 do 16:30), gdzie można uzyskać podstawowe informacje odnośnie możliwości załatwienia sprawy.

Budynek posiada platformę umożliwiającą wjazd na I piętro. Przemieszczanie się na wyższą kondygnację możliwe jest wyłącznie po schodach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać jedynie w obrębie parteru i pierwszego piętra budynku ze swobodnym dostępem. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poza ogólnodostępną (jedną toaletą), znajdującą się na parterze budynku.

Szkoła nie posiada systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Osoby mające trudności w poruszaniu się, obsługiwane są w sekretariacie, znajdującym się na parterze budynku. Konkretny pracownik, wezwany jest najczęściej za pośrednictwem obsługi szatni, zajmuje się osobą niepełnosprawną w holu budynku, gdzie umieszczone są  ławki dające możliwość zaczekania na pomoc.

Szkoła posiada dwa parkingi po obu stronach budynku, od strony wschodniej. Miejsca parkingowe na  z nich są przeznaczone wyłącznie dla pracowników. Ilość miejsc parkingowych jest niewystarczająca, podatnicy korzystają z okolicznych miejsc parkingowych. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, jednak w ograniczonym zakresie, albowiem nauczyciel znający język migowy wypełnia swoje obowiązki, wynikające z przydziału czynności. Drugą osobą znającą język migowy w zakresie podstawowym jest psycholog szkolny. W razie zaistnienia takiej sytuacji zastępuje go pedagog, o ile nie wykonują zadań wykluczających taką możliwość.

 

  1. Zarządzenie Dyrektora nr 15/2020.
  2. Analiza stanu budynku.
  3. Plan działania.
Skip to content