O PROGRAMIE

www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica

Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła uczestniczy w programie rządowym „Aktywna tablica”.
W ramach tego programu dwie sale lekcyjne wyposażono w 65 – calowe monitory interaktywne, które urozmaicają i wzbogacają zarówno zajęcia z całym zespołem klasowym, jak również indywidualne zajęcia z uczniami ze SPE, realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także wynikające z realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach Programu szkoła otrzymała także szereg pomocy dydaktycznych, wykorzystywanych podczas zajęć.

W toku realizacji programu „Aktywna tablica” zainicjowano międzyszkolną sieć współpracy szkół realizujących program, odbyły się szkolenia nauczycieli, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk”.

Główne założenia programu:

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie kształcenia nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne
w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkołach. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się.
 2. Kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej.
 3. Rozwój kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli.
 4. Wspieranie innowacyjnych metod pracy.
 5. Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

1. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach
i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

2. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;
 • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;
 • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

3.  Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i  nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.

5. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:

 • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania
  i uczniów w proces uczenia się;
 • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 • wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
 • udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.
Skip to content