RODO – Informacja administratora

Bochnia, 3 września 2018 r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 11, s. 1, z 4.05.206 r.) zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego z siedzibą w Bochni, przy ul. Orackiej 6, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art.
6 ust. 1 lit. a RODO w związku z ustawą-Prawo oświatowe i ustawą o systemie informacji oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie
i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest e- mail: Agnieszka.Cholewa-Bajda@psp2bochnia.pl

Skip to content