Erasmus+

Czym jest Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.

Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r.

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Jakie są cele programu?

Celem programu jest wspieranie uczniów i nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji, zwiększaniu wiedzy i umiejętności. Program daje szkołom możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami, aby mogły one zwiększyć swoją otwartość, dynamikę i atrakcyjność. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

W programie na lata 2021-2027 kładzie się silny nacisk na włączanie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demograficznym.

Które kraje mogą uczestniczyć w projektach Erasmus+?

Organizacje składające wnioski o udział w projektach Erasmus+ muszą pochodzić z jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej lub z jednego z państw w pełni stowarzyszonych z programem: Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji. Organizacje z innych państw mogą uczestniczyć w niektórych rodzajach projektów jako partnerzy.

Jakie działania na rzecz edukacji szkolnej przewidziano w ramach Erasmus+?

Program oferuje wiele możliwości dla osób indywidualnych i dla organizacji.

  •  Akcja 1 dotyczy mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej i zapewnia wsparcie tym osobom podczas okresu nauki za granicą w organizacji przyjmującej. Projekty są prowadzone przez organizację składającą wniosek, na przykład szkołę, wysyłającą uczestników do organizacji przyjmującej za granicą. Uczniowie i pracownicy są następnie angażowani w projekt swojej organizacji.
  • Akcja 2 dotyczy współpracy organizacji i instytucji i zapewnia organizacjom wsparcie w rozwoju poprzez wymianę dobrych praktyk i tworzenie sieci. W ramach akcji 2 wspierane są międzynarodowe partnerstwa różnej wielkości i różnego typu. Partnerstwa składają się zawsze z organizacji z różnych krajów i są prowadzone przez organizację koordynującą, która składa wniosek w imieniu projektu.

Zalety Erasmusa+

Erasmus+ to przede wszystkim wielka przygoda oraz możliwość poznawania świata i nauki poza Polską. Programy umożliwiają uczestnikom:

  • nabywanie nowych umiejętności i kompetencji m.in. językowych, cyfrowych i społecznych,
  • współpracę w międzynarodowym środowisku i poznawanie nowych kultur,
  • adaptację do nowych sytuacji,
  • odkrywanie własnych talentów,
  • rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, inicjatywy i otwartości na innych,
  • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec różnorodności kulturowej.

 

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie Narodowa Agencja Erasmus+ erasmusplus.org.pl

Skip to content