PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

 

 

 

 

„Człowiek odnajduje siebie tylko w bezinteresownym dawaniu.”

bp Jan Chrapek

 

 

 

 

 

 1. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni

 Podstawowym aktem prawnym regulującym pracę wolontariatu jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 /Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./

WSTĘP

            Wolontariat szkolny to  bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku

i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka staramy się, aby uczniowie  naszej szkoły byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcąc nieść bezinteresowną pomoc, służą tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat rozwija  postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga

w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.

 

CELE  PROGRAMU

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

REALIZOWANE ZADANIA

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
 • Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • Poznanie obszarów pomocy.
 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariuszy.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.
 • Zamieszczenie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
 • Okresowe zebrania członków wolontariatu.
 • Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią i innymi instytucjami pomocowymi.
 • Monitorowanie działalności wolontariuszy.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY

 • Udział w zbiórkach organizowanych na terenie szkoły – minimum 5 akcji.
 • Udział w kiermaszach, loteriach, kawiarenkach organizowanych przez SKW.
 • Pomoc w organizacji działań SKW (liczenie góry grosza, przygotowanie stoisk, fantów itp., dyżury w trakcie różnych akcji SKW, zbiórka i  pakowanie darów  i inne).
 • Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w wolnym czasie od zajęć szkolnych (zbiórki, kwesty, koncerty, akcja kilo, kolędnicy misyjni itp.  – minimum 5 razy w roku szkolnym .

Wyżej wymienione minimalne ilości udziału uczniów w poszczególnych akcjach SKW dotyczą każdego roku szkolnego II etapu edukacyjnego,  mogą ulec zmianie w zależności od wyjątkowych okoliczności (np. spowodowanych pandemią itp.). Do działań SKW wliczane są także akcje, w których biorą udział uczniowie, a które organizowane są przez instytucje pozaszkolne  i potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

OBSZARY DZIAŁAŃ

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu obejmują zarówno środowisko szkolne, jak i lokalne. Dodatkowo wolontariusze mogą uczestniczyć w akcjach ogólnopolskich, gminnych lub powiatowych (w zależności od potrzeb).

ŚRODOWISKO SZKOLNE

 • Udział w akcji „Czytanie dzieciom – przedszkolakom oraz pierwszoklasistom”.
 • Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich korepetycji.
 • Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych.
 • Pomoc w bibliotece szkolnej.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne

„Wyprawka dla żaka” zbiórka artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci.

Dom Dziecka – wizyta w Domu Dziecka z upominkami, zebranymi wcześniej przez wolontariuszy na terenie szkoły, w ramach akcji świątecznej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” .

Schronisko dla Zwierząt w Borku – współpraca ze schroniskiem polegająca na opiece nad zwierzętami, w ramach akcji „Wpieranie zwierząt w schroniskach” poprzez zorganizowanie zbiórki żywności na terenie szkoły.

Dom Pomocy Społecznej – wizyta w okresie Świąt Bożego Narodzenia z przedstawieniem „Jasełka” celem utrzymania przyjaznych kontaktów z podopiecznymi placówki.

Zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” .

Opieka nad opuszczonymi pomnikami i grobami na pobliskim cmentarzu.

Przeprowadzenie zbiórki makulatury, zakrętek, baterii przez wolontariuszy na terenie naszej szkoły.

Nawiązanie współpracy z PCK.

Zorganizowanie zbiórki darów (żywność, środki czystości, odzież, zabawki) na pomoc Litwie.

„Kolędnicy misyjni” udział w corocznej akcji pomocy misjom.

Współpraca z parafialnym oddziałem Caritas w przeprowadzeniu „Akcji Kilo” .

Organizacja Koncertów charytatywnych na rzecz pomocy chorym dzieciom.

Marzycielska poczta – ogólnopolska akcja pisania kartek i listów do chorych dzieci.

 • Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.

WOLONTARIUSZE

Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu (wolontariuszami) zostać mogą uczniowie oraz wspierający ich rodzice, nauczyciele i inne osoby chętne do podjęcia bezinteresownych działań.

Obowiązki wolontariusza:

 • przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na działanie

w Szkolnym Kole Wolontariatu,

 • uczestniczenie w spotkaniach Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • terminowe wypełnianie zadań zgodnych z przyjętym harmonogramem,
 • działanie w zespole,
 • godne reprezentowanie szkoły.

Prawa wolontariusza:

 • prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,
 • prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole,
 • prawo do wsparcia ze strony koordynatora i członków Wolontariatu Szkolnego,
 • prawo do rezygnacji z pracy wolontariusza uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

Cechy wolontariusza:

 • optymizm i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość,
 • kultura osobista,
 • współdziałanie,
 • tolerancja i akceptacja,
 • prawo do słabości,
 • dążenie do samodoskonalenia się.

  REZULTATY PROGRAMU:

 • Dla uczniów – kształtowanie trwałych postaw uczniowskich otwartych na potrzeby ludzi, wrażliwości, tolerancji, akceptowanie  inności,  poznawanie  zasad  komunikacji

z ludźmi, zachowania się w różnorodnych sytuacjach, nawiązanie wielopokoleniowego kontaktu społeczności szkolnej z mieszkańcami środowiska lokalnego, udzielenie wsparcia szkolnego konkretnej liczbie koleżanek i kolegów, dostrzeżenie osób zmarginalizowanych w środowisku – starszych i chorych, wzrost aktywności szkolnej uczniów.

 • Dla szkoły – otwarcie szkoły na potrzeby środowiska lokalnego, nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pomocowymi, coraz lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, wspieranie inicjatyw prospołecznych.

 

 

MONITOROWANIE I EWALUACJA

Realizacja programu podlega  monitorowaniu i ocenie realizacji podejmowanych działań. Ewaluacja projektu i wprowadzanie zmian odbywa się doraźnie na wniosek uczestników programu i każdorazowo po zakończonym roku szkolnym. Sprawdzanie efektywności podejmowanych działań odbywa się  po realizacji indywidualnego działania lub projektu na koniec każdego półrocza poprzez:

 • rejestr akcji charytatywnych,
 • zdjęcia z imprez.
 • informacje na stronie internetowej szkoły.
 • artykuły w prasie lokalnej,
 • podziękowania od osób i instytucji .

Skip to content