Pedagog i psycholog szkolny

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 4. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
  w wychowywaniu własnych dzieci,
 5. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 6. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 7. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych,
 8. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów.
 9. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo
  do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 10. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej.
 11. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych
  i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli (konsultacje dla rodziców),
 3. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 4. Udzielanie pomocy uczniom w sytuacji porażki, niespełnienia oczekiwań,
 5. Inicjowanie i prowadzenie działańmediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 6. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnieńi innych problemów dzieci i młodzieży;
 7. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 8. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
 9. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 10. Udział w różnych formach szkoleniowych,
 11. Nawiązanie ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 1. Dyrekcją szkoły,
 2. Rodzicami,
 3. Nauczycielami,
 4. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 5. Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Skip to content