REKRUTACJA 2024/2025 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

REKRUTACJA 2024/2025

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni serdecznie zaprasza Rodziców dzieci z rocznika 2018 do zapisu swojego dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

Termin rekrutacji od 4 marca do 25 marca 2024 r. do godz. 1500 .

 Rekrutacja przeprowadzona będzie po raz pierwszy za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

https://przedszkola-bochnia.nabory.pl/

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych na wniosek rodziców.

Możliwość składania wniosku do wypełniania będzie dostępna w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. 4 marca 2024 r. od godz. 9.00.

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 25 marca 2024 r. do godz. 15.00, po czym system zostanie zamknięty.

W celu zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice muszą wypełnić wniosek w elektronicznym systemie, wydrukować jeden egzemplarz i po podpisaniu, złożyć razem ze skompletowanymi stosownymi dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
w formie załączników w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2024 r. do godz.15.00.
Niezłożenie wniosku w powyższym terminie sprawi, że dziecko nie weźmie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpis rodziców dziecka jest potwierdzeniem zgodności danych ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń (elektronicznego wypełnienia i/lub dostarczenia w wersji papierowej do placówki).

W przypadku problemów z dostępem lub użytkowaniem systemu prosimy o kontakt z pracownikiem sekretariatu szkolnego osobiście lub telefonicznie.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo.

I ETAP – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900
z późn. zm.) tj.:

  • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie),
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIASTA

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich publicznych przedszkoli są zawarte w Uchwale Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 324).

Natomiast dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych kryteria są zawarte w Uchwale Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 801).

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Wyniki postępowania rekrutacyjnego Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Zakwalifikowanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzice zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia przez elektroniczny system naboru (w terminie od 3-8.04.2024 r.), bez wizyty w placówce. Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji i utratą miejsca oddziale przedszkolnym w szkole. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą w terminie określonym w harmonogramie złożyć pisemne potwierdzenie woli w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu. Następnie podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH do oddziału przedszkolnego w szkole.

Poniżej Zarządzenie nr 26/24 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Terminy_rekrutacji_punktacja_oddziały_przedszkolne_2024_2025

Skip to content