Cele Stowarzyszenia

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży.
  2. Prowadzenie działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia.
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów.
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup dyskryminowanych.
  7. Działalność promująca krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
  8. Aktywizacja osób niepełnosprawnych. Wspieranie dzieci z ubogich rodzin.  
Skip to content